Seberapa Bar-Bar Anda

Seberapa Bar-Bar Anda

Untuk mengetahui seberapa bar-bar anda Kamu sangat bar-bar 😯 ? Kamu sedikit bar-bar ? Kamu tidak bar-bar ?

Awal
Seberapa Bar-Bar Anda
Kalau kamu lapar kamu ngapain
Pertanyaan 1 / 3
Seberapa Bar-Bar Anda
Kalau ada teman yg berkunjung ke rumah mu apa yg kau lakukan
Seberapa Bar-Bar Anda
Kalau kamu salting kamu ngapain