شما چند درصد دانشجو هستید؟؟

شما چند درصد دانشجو هستید؟؟

بداية
شما چند درصد دانشجو هستید؟؟
شما چند درصد دانشجو هستید؟؟
هر ترم چند واحد برداشته و چند تای انها را پاس میکنید؟؟
سؤال 5 / 6
شما چند درصد دانشجو هستید؟؟