چقدر بچه ی  خط هستید؟؟؟  فقط شیرازی ها و بروبچز

چقدر بچه ی خط هستید؟؟؟ فقط شیرازی ها و بروبچز

بداية
چقدر بچه ی خط هستید؟؟؟ فقط شیرازی ها و بروبچز
شب جمعه شام کجا میخوری؟
چقدر بچه ی خط هستید؟؟؟ فقط شیرازی ها و بروبچز
وقتی می خوای تو خط شماره بدی چه میزان از بدن مبارکت از شیشه خارج می شه؟
چقدر بچه ی خط هستید؟؟؟ فقط شیرازی ها و بروبچز
ثانیه چراغ قرمز چهارراه ستارخان حداقل چند باشه تا بتونی خوب مخ بزنی؟؟؟
سؤال 3 / 10
چقدر بچه ی خط هستید؟؟؟ فقط شیرازی ها و بروبچز
چقدر بچه ی خط هستید؟؟؟ فقط شیرازی ها و بروبچز
چهار تا "داف" تو "سوناتا مشکی ایران 22 نشتن شما دو نفرید تو پرشیا مشکی و تو راننده ای چی کار می کنی؟
چقدر بچه ی خط هستید؟؟؟ فقط شیرازی ها و بروبچز
گلا ب به روتون " کوچه ی شاشو ها کجاست؟
چقدر بچه ی خط هستید؟؟؟ فقط شیرازی ها و بروبچز
آخرین جملت بعد از خداحافظی بادوستان در ظهر جمعه چیست؟ (دقت شدید) ا
چقدر بچه ی خط هستید؟؟؟ فقط شیرازی ها و بروبچز
چقدر بچه ی خط هستید؟؟؟ فقط شیرازی ها و بروبچز
چقدر بچه ی خط هستید؟؟؟ فقط شیرازی ها و بروبچز

التطبيقات المقترحة