کدام شخصیت بخش کامپیوتر دانشگاه شیراز هستید؟

کدام شخصیت بخش کامپیوتر دانشگاه شیراز هستید؟

ببینیم به کدام یک از شخصیتهای بخش کامپیوتر دانشگاه شیراز نزدیکتریم

بداية
کدام شخصیت بخش کامپیوتر دانشگاه شیراز هستید؟
از 1 تا 20 عدد دلخواهتونو انتخاب کنید؟
سؤال 9 / 9
1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 3 4 5 6 7 8 9

استطلاعات الرأي المقترحة

التطبيقات المقترحة