ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 (ชุดรว

ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 (ชุดรว

ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 (ชุดรวม1)

เริ่ม
ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 (ชุดรว
[p→ (r /\ ~r)] /\ [~r V (q V ~q)] มีค่าตรงกับข้อใด
คำถาม 1 / 5
ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 (ชุดรว
ถ้าค่าความจริงของ (A →B) → (A → (B /\ C)) เป็นเท็จ
ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้ มีค่าเป็นจริง
ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 (ชุดรว
จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้และสรุป
(1) กำหนด ~p /\ q เป็นจริง แล้ว (~p /\ q) → (~p V q) มีค่าความจริงเป็นจริง
(2) กำหนด p /\ q เป็นจริง และ q →r เป็นเท็จ แล้ว [(p /\ q) → (q →r)] ↔ (q ↔ r) มีค่าความจริงเป็นจริง
(3) ถ้า p /\ q เป็นจริง และ p → (r V s) เป็นเท็จ แล้ว [(~p /\ q) →t] ↔ (r V ~s) มีค่าเป็นจริง
ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 (ชุดรว
ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 (ชุดรว
จงพิจารณาข้อความ
(1) (p → ~p) ↔ ~(p /\ q) เป็นสัจนิรันดร์
(2) [(p /\ ~q) → ~p] → (p → q) เป็นสัจนิรันดร์
ข้อใดถูก
แบบทดสอบที่แนะนำ

แอพที่แนะนำ