Siapakah Kamu Di Gcmm Fahirah?

Siapakah Kamu Di Gcmm Fahirah?

Kelakuan mu?, Sifat mu? Kelas mu? ,Kebiasaan mu?, Hobi mu?, Niat mu? Fahirah/Pembuat Gcmm ? Sukinah ? Habibah ? Najwa ? Alya ? Abid ? Zule ? Fian ?

Awal