کدوم شخصیت سریال «آخرین تابستان» هستی؟

کدوم شخصیت سریال «آخرین تابستان» هستی؟

به سوالات زیر جواب بده تا ببینیم کاراکترت به کدوم نقش سریال آخرین تابستان نزدیک تره!

Start
کدوم شخصیت سریال «آخرین تابستان» هستی؟
چه چیزی شما رو از همه بیشتر ناراحت میکنه؟
کدوم شخصیت سریال «آخرین تابستان» هستی؟
چیزی که حاضر نیستی در هیچ شرایطی ازش دست بکشی چیه؟