Quiz App » คุณอยากทำงานที่ทำอยุ่หรือเปล่า

คุณอยากทำงานที่ทำอยุ่หรือเปล่า

คุณอยากทำงานที่ทำอยุ่หรือเปล่า

คุณเบื่องานที่ทำอยู่มากน้อยแค่ไหน หรือทำอย่างราบรื่นดีน้า

Start

Created By . Create Your Own !

คุณอยากทำงานที่ทำอยุ่หรือเปล่า
Question 1 out of 6

เวลาคุณตื่นนอนไปทำงาน คุณรู้สึก

คุณอยากทำงานที่ทำอยุ่หรือเปล่า
Question 2 out of 6

เจ้านาย หรือ ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติต่อคุณอย่างไร

คุณอยากทำงานที่ทำอยุ่หรือเปล่า
Question 3 out of 6

รู้สึกอย่างไร เงินเดือนที่ได้รับ

คุณอยากทำงานที่ทำอยุ่หรือเปล่า
Question 4 out of 6

ทั้งวันที่อยู่ที่ทำงานคุณ.....

คุณอยากทำงานที่ทำอยุ่หรือเปล่า
Question 5 out of 6

คุณรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานคุณ.....

คุณอยากทำงานที่ทำอยุ่หรือเปล่า
Question 6 out of 6

เวลาพักผ่อน หรือ วันหยุด คุณจะ.......